Tájékoztató a tanácsadási folyamat feltételeiről és körülményeiről

Általános szerződési feltételek

Schäfer Nóra pszichológus tájékoztatja kliensét a konzultációs együttműködés szabályairól, kereteiről és körülményeiről.  

 

1. Schäfer Nóra pszichológus és coach (Schäfer Nóra e.v.; székhely: 1037 Budapest, Táborhegyi út 25/A; nyilvántartási szám: 35065290; adószám: 66446097-1-41) vállalja , hogy az előre megbeszélt időpontban, az 50 perc időtartamú ülés során a legjobb szakmai tudásának és felkészültségének megfelelően látja el a szolgáltatást igénybevevő személyt, továbbiakban kliensét. A kliens számára egyéni esetkezelés keretében biztosít pszichológiai tanácsadást, illetve coachingot. A pszichológiai tanácsadás a lelki egészség fejlesztését, a nehézségek és zavarok megelőzését támogatja, esetenként már kialakult élethelyzeti krízisek megoldása során nyújt támogatást. A coaching egy konkrét, jól körülhatárolt, életminőséget javító cél elérésére irányuló folyamat. Schäfer Nóra pszichológus, coach vállalja, hogy a kliens által hozott téma feltárását követően szakmai állásfoglalást és javaslatot tesz a két folyamat közötti döntéssel kapcsolatban.

A tanácsadási folyamat a kliens kifejezett hozzájárulásával és együttműködésével relaxációs elemeket is tartalmazhat, amennyiben ezt a fennálló nehézségek, valamint a tanácsadási folyamat indokolja.

Schäfer Nóra pszichológus a tanácsadást online vállalja. Telefonon, sms-ben, e-mail-en nem vállal segítségnyújtást, kivételes egyedi élethelyzetben, ettől eltérő egyéni megállapodás köthető meghatározott céllal és időtartamra.A tanácsadó a közös munka során olyan módszereket alkalmaz, amelyek a kliens számára mind rövid, mind hosszú távon minimálisra csökkentik a lehetséges ártalmakat és maximalizálják az előnyöket, így a kívánt változás irányába mozdítják el a problémamegoldási folyamatokat. A módszer megválasztásánál figyelembe veszi a lehetséges alternatívákat: a várható eredményességet, a kezeléssel együtt járó kényelmetlenséget, a kezelési időt, költségeket, stb. A megbízás nem eredménykötelem.

2. Schäfer Nóra pszichológus, coach tájékoztatja kliensét, hogy pszichológusként (Oklevél száma: PT F/BL 000106), tanácsadó szakpszichológus-jelöltként (Végzés időpontja: 2020. július) és coachként végzi tevékenységét. Valamint relaxációs terapeuta (autogén tréner) képesítéssel is rendelkezik (Tanúsítvány száma: AT tan. RSz. 64/2012.), így megfelelő szakmai héttérrel és kompetenciával nyújt segítséget a kliensek számára a tanácsadási folyamat során. Csak olyan tanácsadási tevékenységet végez, amelyre megfelelő képesítéssel és kompetenciával rendelkezik, így nem végez orvosi és pszichoterápiás tevékenységet. Amennyiben olyan esettel kerül kapcsolatba, amely meghaladja kompetenciáját, továbbirányítja a kliensét a megfelelő szakemberhez.

3. A tanácsadó és a tanácsadási folyamat bármely kliens-viszonylatban maximálisan tekintettel van kliense emberi méltóságára és érdekeire. Tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, tevékenységtől, illetve kifejezés használatától, amely sértheti a személy méltóságát, vagy negatív diszkriminációt alkalmaz életkor, nem, nemi azonosság, szexuális irányultság, etnikum, kultúra, nemzetiség, vallás, fogyatékosság, gazdasági-szociális helyzet, vagy egyéb, a törvény által tiltott ok alapján. 

4. Schäfer Nóra pszichológus, coach a kliens állapotáról rendszeres felvilágosítást ad számára. A tanácsadó vállalja, hogy az általános etikai irányelvekkel és a pszichológusok etikai kódexével összhangban titoktartási kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, információt a kliensekről kizárólag a hatóság írásbeli megkeresésére ad. A pszichológust titoktartási kötelezettség terheli minden, a kliens ellátása során tudomására jutott lélektani, szociális és személyes adatai vonatkozásában. A titoktartási kötelezettség a klienssel való kapcsolatának lezárása után is fennáll.

A titok körébe tartozik minden, a szakmai tevékenysége során tudomására jutott pszichológiai és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett tanácsadási folyamatra vonatkozó, valamint a tanácsadási folyamattal kapcsolatban megismert egyéb adat, függetlenül attól, hogy az írásbeli, vagy szóbeli közléssel, vagy bármely vizsgálat során ismert meg. 

A pszichológus csak a kliens előzetes hozzájárulásával ad ki bármiféle információt kliensről. Kivételt képez, ha az információ ki nem adása teljes bizonyossággal nagyfokú életveszélyt jelent bármely egyén, vagy igen nagyfokú veszélyt a társadalom számára. Ebben az esetben csak az érintett személyt és az illetékes családtagokat, hivatásos szakembereket, illetve illetékes hatóságokat lehet értesíteni (pl. közvetlen öngyilkossági veszély, gyilkossági kísérlet konkrét terve, merénylet stb.).

5. Schäfer Nóra pszichológus, coach a megfelelő szakmai segítség biztosítása érdekében rendszeresen vesz részt szakmai továbbképzéseken, rendszeres, ill. eseti szupervíziós támogatással végzi munkáját. A pszichológusi tevékenységének szupervíziós támogatását kiképző terapeuta látja el.

6. Schäfer Nóra pszichológus, coach csak cselekvőképes természetes személy számára nyújt szolgáltatást. A kliens saját felelősségére nyilatkozik koráról, a kor téves megjelöléséből, illetbe bármilyen tévesen vagy hiányosan megadott adatból vagy információból származó kár tekintetében tanácsadó felelősséget nem vállal. Cselekvőképtelen személy nem veheti igénybe a szolgáltatást. A kapcsolatfelvétel során vélelmezésre kerül, hogy kliens ítélőképességének birtokában, felelős módon veszi igénybe a szolgáltatásait, döntéseit ezek tudatában és birtokában hozza. Amennyiben az ülések során ezek ellenkezője derül ki, Schäfer Nóra pszichológus, coach a kliens részére más típusú kezelést javasol, illetve jogosult jelen szerződést felmondani.

7. A kliens első alkalommal a www. schafernora-pszichologus.hu/idopontfoglalas/ menüpont alatt online foglal időpontot, vagy a Kapcsolat menüpont alatt található telefonszámon/ kapcsolati űrlapon keresztül személyesen (azaz nem harmadik félen keresztül) kezdeményezi a kapcsolatfelvételt.

Schäfer Nóra pszichológus, coach a beérkezett időpontfoglalásokat, kapcsolatfelvételt megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja, ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy a beérkezett megkeresést indoklási kötelezettség nélkül elutasítsa. Az elfogadott megbízások elektronikus levélben, illetve telefonos megkeresés esetén szóban kerülnek visszaigazolásra.

A továbbiakban az ülések végén kerül sor az újabb időpontok egyeztetésére, amennyiben felek nem egy fix idősávban egyeztek meg.  

8. Szerződő felek rögzítik, hogy kliens tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a felkérés, időpontkérés Schäfer Nóra pszichológus általi elfogadásával, illetve visszaigazolásával Felek között szerződéses jogviszony jön létre, melyre a jelen dokumentumban foglaltak kötelezően irányadóak.

9. A kliens vállalja, hogy az érzéseiről, problémáiról, esetleges egyéb kezelési és gyógyszerszedési szokásairól őszintén beszámol. A tanácsadó részére adott tájékoztatás hiányosságáért a tanácsadó nem vonható felelősségre.

A kliens vállalja, hogy a tanácsadási folyamat során nem követ el öngyilkosságot vagy önsértést. Amennyiben az öngyilkossági veszélyeztetettség fennáll, haladéktalanul felkeresi háziorvosát, ill. az illetékes, akut pszichiátriai szakorvosi ellátást nyújtó intézményt (pszichiátriai szakrendelő, területileg illetékes kórház pszichiátriája, stb.), vagy hívja az
általános segélyhívó számot
112.
Krízishelyzetben Magyarországon ingyenesen hívható telefonszám:
116-123
Külföldről térítés ellenében hívható magyar lelki elsősegély telefonszámok:
+36 66 441 300; +36 62 436 570; +36 88 422 205
Skype elérhetőség (hétfőtől péntekig magyarországi idő szerint 17-01 óráig):
lelkigondozas1

A kliens tudomásul veszi, hogy a konzultáció feltétele az alkohol-, drog- vagy egyéb tudatmódosítószerektől mentes állapot. Ellenkező esetben a konzultációt a szakember megtagadhatja és jogosult a díjazásra.

A konzultációkon való részvétel nem menti fel a klienst a saját életét illető felelőssége alól.

Kliens vállalja, hogy amennyiben -a kliens érdekében- Schäfer Nóra pszichológus, coach más szakemberek bevonását vagy felkeresését javasolja (pl. pszichiátriai vizsgálat indokoltsága esetén, esetleg a saját szakterületén kívül eső probléma felmerülésekor), a javaslatnak eleget tesz (a szakembert a kliens maga választhatja meg, amennyiben a javasoltak valamilyen szempontból nem megfelelőek).

10. A kliens vállalja, hogy az előre megbeszélt időpontban megjelenik. Az előzetesen megbeszélt időpontot 24 órát megelőzően van lehetőség díjmentesen lemondani vagy módosítani, ami történhet email-en vagy sms-ben. A 24 órán belül belül lemondott ülés esetén, vagy amennyiben időpontja lemondásáról nem értesíti a tanácsadót, a kliens vállalja az elmaradt ülés óradíjának  megfizetését.

A konzultáció alkalmanként 50 perces. Ügyfél esetleges késedelmes érkezése miatt nem módosul az adott ülés végének időpontja, az adott kozultációs a kezdés időpontjától számított 50 perc, és késés esetén is a teljes díj esedékes.

A tanácsadás óradíja 12000 Ft / 50 perc. A kliens vállalja, hogy az ülés díját banki átutalással rendezi az ülés időpontjáig az 11702043-20004989 számlaszámra. (Schäfer Nóra, OTP)

A szolgáltatásról Schäfer Nóra pszichológus elektronikus számlát állít ki a kliens által megadott számlázási címre.

11. Az Online tanácsadás során Schäfer Nóra pszichológus, coach vállalja a nyugodt és biztonságos, technikailag is megfelelő körülmények megteremtését.

A kliens oldaláról felmerülő technikai (hardver, internetkapcsolat) problémákért a tanácsadó felelősséget nem vállal. Amennyiben az online konzultáció előre nem látható technikai (hardver, internetkapcsolat) akadályok miatt nem valósul meg, vagy megszakad, egyéni megbeszéléssel új konzultációs időpont egyeztethető. Ilyen esetben a szolgáltatás díja megkezdett 25 percenként fizetendő (6000 Ft / 25 perc).

 

12. Jelen tájékoztató aláírásával a kliens tudomásul veszi, hogy Schäfer Nóra pszichológus, coach a beszélgetésekről jegyzetet készít, és a szükséges mértékben a kliensek adatkezelését is végzi. A jegyzet készítéséhez, valamint az adatkezeléshez a kliens jelen dokumentum aláírásával hozzájárul. A kliens továbbá hozzájárul, hogy összevont adatai (anonimitás és a beazonosíthatóság elkerülése mellett) tudományos célokra felhasználhatók. A hozzájárulás visszavonásig érvényes.

 

13. A kliens kötelezettséget vállal arra, hogy a folyamat kapcsán a pszichológussal kapcsolatosan esetlegesen felmerülő problémáit, nehézségeit megbeszéli, miután ezek akár a konzultációs folyamat hajtóerejévé is válhatnak. 

A folyamat lezárása egy erre a célra dedikált alkalommal történik, a konzultációkhoz hasonlóan, előre megbeszélt időpontban.